Mega Fire Blaze: Dwarves and Goblins
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Playtech
Thống kê trò chơi

RTP

96.24%

RTP 24 giờ.

96.23%

RTP tuần

94.29%