Blackjack 92 – Azure
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Pragmatic Play